OcuraGV en Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van de bezoekers van de website en cliënten in zorg. Hiervoor hebben wij een privacyreglement vastgesteld Download deze hier.

Meldpunt kindermisbruik

Meldcode kindermishandeling
en huiselijk geweld

Wij moeten als organisatie werken volgens de meldcode wanneer er een vermoeden is of signalen zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Wij zijn dan verplicht om de stappen van de meldcode te volgen of direct te melden bij acute of structurele onveiligheid.

Klacht over Ocura

Vanuit de WMO en Jeugdwet zijn wij verplicht om een klachtenregeling te hanteren. Wij zijn hiervoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Als u klachten heeft kunt u bij de zorgverlener of directie terecht, maar ook direct naar de externe partij. Hieronder ziet u hoe u bij onze klachtenregeling komt en hoe u een klacht in kunt dienen.

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen van gemaakte afspraken tussen u en Ocura Gooi en Vechtstreek.

De klachtenprocedure zoals hieronder beschreven is een standaardprocedure van “Klachtenportaal Zorg’. De basis van de klachtenbehandeling is dat zij samen met u beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing.

OcuraGV-klachtenportaal-zorg

○ Via klachtenportaalzorg.nl. U vult het formulier “klacht indienen” in;

○ Contact via e-mail info@klachtenportaalzorg.nl

○ Schriftelijk, door de klacht te sturen naar Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

Vermeldt bij het indienen van de klacht onze naam “Ocura Gooi en Vechtstreek” en ID-nummer: 14235

Ook voor het stellen van vragen kunt u terecht bij het “Klachtenportaal Zorg”

Advies en klachtenbureau Jeugdzorg [AKJ]

De onafhankelijke vertrouwenspersonen van het AKJ bieden informatie, advies, voorlichting en ondersteuning aan iedereen die vragen of klachten heeft over jeugdhulp. Daarnaast signaleert het AKJ ook knelpunten in de jeugdhulp, om zodoende bij te dragen aan een verbetering van de jeugdhulp. Het AKJ richt zich zowel op (pleeg)ouders en verzorgers, kinderen en jongeren.

Wil je advies, heb je een vraag of een klacht? De vertrouwenspersonen van het AKJ helpen je graag verder.

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis.

Scroll to Top

Cliënten

Dit contactformulier is bestemd voor cliënten die zich willen aanmelden bij Ocura voor begeleiding door een life-coach. Bedrijven en instanties melden aan via het andere formulier.Gegevens aanmelder | niet verplichtBedrijven, partners en instanties

Dit contactformulier is bestemd voor instanties en bedrijven die willen participeren, sponsoren of een bericht/suggestie voor ons hebben.